Створені наглядові ради

369

Згідно статутів опорних шкіл КЗ «Павлівське НВО» та КЗ «Глинське НВО» були створені наглядові (піклувальні) ради.

В КЗ «Павлівське НВО» голова наглядової ради – Кондратюк Юрій Петрович, секретар ради – Усіченко Катерина Миколаївна – представники від батьків.

В КЗ «Глинське НВО» голова наглядової ради – Кашира Олександр Олександрович, секретар ради – Живолуп Тетяна Вікторівна – представники від батьків.

Метою діяльності ради є: сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом; розширення колегіальних форм управління навчально-виховним об’єднанням; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу. На цьому під час нарад, присвячених розвитку освітньої галузі в районі, неодноразово наголошував голова районної державної адміністрації Сергій Твердовський.

Основними завданнями Ради є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями; визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування навичок здорового способу життя; створення належного психологічного клімату в закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців); підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів; ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчально-виховним об’єднанням з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді, загальна її чисельність та рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Рада діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора КЗ, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.


До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

Очолює раду голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор, завідувачі підрозділів та їх заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного об’єднання, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Поширити
"Вісті Світловодщини"